BIZ hakda

“Sunny Superhard Tools” gurluşyk we daş üçin premium göwher gurallaryny öndürmekde ýöriteleşendir.Göwher gurallarymyzda daş kesmek gurallary, göwher üweýji gurallar we göwher buraw gurallary bar.

 

“Hil biziň medeniýetimizdir” - önümlerimizde ýokary hilli emeli göwher ulanýarys we käbir materiallar daşary ýurtlaryň meşhur markasyndan getirilýär.Mysal üçin, güýçlendirilen ýadro buraw böleklerimiz Irlandiýanyň “Element 6” -dan getirilýän ýokary hilli göwherde ulanylýar.Göwher simimiziň polat simleri Italiýaly Bekaertden we Germaniýanyň DIEPA-dan getirilýär.

Premium we bäsleşige ukyply gyrymsy gurallar, gyrymsy çekiç plitalary, gyrymsy çekiç kelleleri, gyrymsy maşynlar üçin gyrymsy rolikler, CNC köpri kesijileri, pol üweýjiler, burç ýylmaýjylar we ş.m.

Premium we bäsdeşlik Buş Hammers

Premium we bäsleşige ukyply gyrymsy gurallar, gyrymsy çekiç plitalary, gyrymsy çekiç kelleleri, gyrymsy maşynlar üçin gyrymsy rolikler, CNC köpri kesijileri, pol üweýjiler, burç ýylmaýjylar we ş.m.
Hil taýdan kepillendirilen göwher sim, göwher sim, karýer üçin monjuk, blok geýmek, plita kesmek, beton kesmek we profil.Italiýadan getirilen polat sim we berk hil gözegçiligi onuň ýokary hilini we uzak ömrüni üpjün edýär.

Qualityokary hilli we ygtybarly göwher sim gördi

Hil taýdan kepillendirilen göwher sim, göwher sim, karýer üçin monjuk, blok geýmek, plita kesmek, beton kesmek we profil.Italiýadan getirilen polat sim we berk hil gözegçiligi onuň ýokary hilini we uzak ömrüni üpjün edýär.

Iň soňky önümlerimiz

Habarlar we blog

SCRATCHING ROLLER hakda has giňişleýin biliň !!
  • SCRATCHING ROLLER hakda has giňişleýin biliň !!

  • Baýram habarnamasy

    Hytaýyň Täze ýyly 11-nji fewralda geler we 4-nji fewraldan başlap 20 günlük dynç alarys. Zawodymyz 20-nji ýanwarda täze sargyt kabul etmegi bes eder. Amatlylygyňyzy göz öňünde tutup, satyn alşyňyz barada satuwlaryňyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris. niýet, zerur ma taýýarlamak isleýäris ...
  • göwher segmentini nädip ýasamaly?

    Göwher segmentini nädip ýasamaly?1-nji ädim - Almaz bölejiklerini we metal poroşoklaryny taýýarlamak 2-nji ädim - Almaz bilen metal poroşokyň garyndysyny garyşdyrmak 3-nji ädim - Göwher segmentiniň sowuk basyşy 4-nji ädim - göwher segmentiniň ölmegi 5-nji ädim –...
AUBYRY ..